Pravidla soutěže na Facebooku Dropletka

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je Šimon Kuncl, IČO: 06323596, se sídlem Krakovská 2804, Tábor 390 05, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Tábor (dále jen „Pořadatel“)

1.2. Soutěží se rozumí soutěž organizovaná a vyhlašovaná Pořadatelem na sociální síti Facebook (dále jako „Sociální síť“), (dále jen „Soutěž“).

2. Doba trvání Soutěže

2.1. Doba trvání Soutěže je vždy stanovena v příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na Sociální síti, starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen “Soutěžící”).

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby podílející se na organizování Soutěže.

3.3. V případě, že osoba účastnící se Soutěže nedosáhla nejpozději v den zapojení se do Soutěže věku 18 let, zároveň je však k tomuto dni starší 15 let, její účast v Soutěži je podmíněna souhlasem jejího zákonného zástupce, a to s její účastí v Soutěži, s těmito Pravidly, podmínkami Soutěže včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takový Soutěžící je v případě Výhry povinen doložit souhlas zákonného zástupce v písemné podobě. Pokud tak neučiní, Pořadatel je oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.

3.4. Pokud osoby nesplňují podmínky účasti v Soutěže nebo jednají v rozporu s pravidly Soutěže, nebudou do Soutěže zařazeny, v jiném případě z ní mohou být vyřazeny. I když taková osoba splní některé podmínky získání Výhry, nestává se výhercem a nemá ani na Výhru nárok. V takovém případě Výhra propadá Pořadateli Soutěže, který ji udělí dalšímu výherci. Ze Soutěže bude také vyloučen Soutěžící v případě, že Pořadatel odhalí spáchání podvodného či jiného nekalého jednání ze strany Soutěžícího nebo jiné osoby, jenž mu dopomohla k získání Výhry. Dále také v případě porušení pravidel Soutěže, jejich obcházení nebo pokud bude jednat v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy.

4. Zapojení do Soutěže

4.1. Soutěžící se do Soutěže může zapojit následujícím způsobem:

  1. Bude sledovat profil Pořadatele na Sociální sítí, na kterém byla Soutěže vyhlášena.
  2. K příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena napíše komentář dle podmínek stanovených v příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti.

4.2. Je povoleno, aby Soutěžící zanechal libovolný počet komentářů, avšak každý komentář musí mít jiný obsah. Bez ohledu na to, jaký počet komentářů Soutěžící přidá, Výhru může získat pouze jednu.

4.3. Pořadatel může upravit specifické požadavky pro zapojení se do Soutěže v příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti. Pořadatel si také vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo úplně zrušit.

5. Výhra pro výherce

5.1. Výhra pro výherce, kterou je možné v Soutěži získat, bude vždy uvedena v příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti.  (dále jen “Výhra”)

5.2. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

5.3. V případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně Pořadatele nebude možné slíbenou Výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoli uvedenou Výhru v těchto pravidlech nahradit a to Výhrou obdobného typu a hodnoty.

5.4. Výherce bude vybrán Pořadatelem či jinou jím určenou třetí osobou. Vybrán bude dle nejvíce odpovídajícího komentáře dle podmínek stanovených v příspěvku, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti.

6. Vyhlášení výherce Soutěže

6.1.. Výherce Soutěže bude vyhlášen Pořadatelem v komentáři soutěžního příspěvku prostřednictvím označení jeho profilu, ve kterém byla Soutěž vyhlášena na Sociální síti, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data ukončení Soutěže. Pokud výherce nebude do 7 dnů reagovat na označení v komentáři zasláním soukromé zprávy Pořadateli, Výhra propadá a Pořadatel za něj vybere náhradu v podobě dalšího komentáře v pořadí, jež odpovídá podmínkám stanovených v příspěvku, ve kterém byla Soutěž na Sociální síti vyhlášena.

6.2. Výhra bude výhercům zaslána prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb na výhercem zaslanou adresu nejpozději 14 dnů ode dne, kdy se o Výhru výherce prostřednictvím privátní zprávy přihlásí a zašle adresu pro zaslání Výhry.

7. Osobní údaje

7.1. Soutěžící uděluje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci Soutěže za účelem předání Výhry. Soutěžící bere na vědomí, že v rámci zachování transparentnosti Soutěže je Pořadatel oprávněn zveřejnit profily výherců buďto v komentářích nebo prostřednictvím Stories. 

7.2. Práva Soutěžícího jako subjektu údajů jsou včetně způsobu jejich uplatnění k dispozici na webu Pořadatele v sekci Cookies a Ochrana soukromí. Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je Pořadatel Soutěže. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Pořadatele.

8.2. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, jež jsou uvedena v těchto pravidlech.

8.3. Za podmínky, že soutěžní odpověď Soutěžícího bude mít charakter autorského díla uděluje Soutěžící Pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn toto dílo Soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, především ke zveřejnění na oficiální webové stránce Pořadatele, komunikačních kanálech a materiálech, na oficiální stránce sociálních sítí Pořadatele a k propagačním, marketingovým a reklamním účelům Pořadatele ve smyslu použití a šíření tohoto autorského díla v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) po dobu trvání majetkových práv.

8.4. Za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním Výher Pořadatel nenese žádnou odpovědnost. Okamžikem předání Výhry dopravci přechází nebezpečí škody na výherce.

8.5. Pořadatel má taktéž právo na konečné posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výher v Soutěži.

8.6. Soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a ne společnosti Facebook Inc.

V Táboře 21. dubna 2021